: אינפלציה

אינפלציה בישראל

תרשים: אינפלציה בישראל 2010-1980