: ריבית ריאלית

הריבית

מושגי יסוד: באופן תיאורטי, ריבית יכולה להיות שלילית. משמעות הדבר תהיה שהמלווה משלם ללווה על הזכות להלוות להם את הכסף